Как се осигурява правна защита на търговска тайна?

търговска тайна

Когато се наблюдава неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна то имате право да защитите фирмените си дела по съдебен път в производство по граждански дела. Закона за защита на търговска тайна има известни ограничения, които не се прилагат по отношение на изразяване на лично мнение от страна на потребители, разкрива се от самия притежател, когато това е в обществен интерес. Основни приоритети на този тип защита се отнася най-вече са служители и работници, които биха осигурили конфиденциална информация на конкурент относно спецификата на дейността във ферма, в която са работили.

Обхват на термина търговска тайна

Под търговска тайна се разбират всякакъв тип информация, която е свързана с технологичен прогрес, ноу-хау, които дадена компания разработва. Тя има съответната стойност и разпространяването ѝ следва да бъде договорно обосновано така, че собственика на съответните нововъведения да може да черпи съответните икономически и финансови ползи.

Обикновено лицата, които работят с такъв тип информация и имат достъп до технологични изделия, които са собственост на компанията, в която работят подписват специална декларация, която конкретизира техните права и задължения относно спазването на фирмената политика относно пазене на тайната. В общи линии се касае за:

 • Превенция и мерки за опазване на фирмената търговска тайна;
 • Осъществяване на контрол върху разпространението на информация;
 • Ограничава се до колкото е възможно достъпа на лицата до цялата и пълна информация, която касае конкретната разработка или ноу-хау и други.

Притежателя на търговската тайна може да бъде както юридическо така и физическо лице, което има право да осъществява контрол върху съответната информация, с която разполага. По отношение на нарушаването на съответната договореност то лицето (физическо или юридическо), което е разкрило и разпространило търговската тайна подлежи на санкциониране съобразно спецификата на издадената информация.

Какви действия се предприемат при констатирано нарушение?

предприемач

Предмет на нарушение са:

 • Стоки, които са с уникално разработен дизайн;
 • Продукти, които притежават специфични характеристики;
 • Произведения, които имат значителна степен благоприятно влияние върху технологични разработки;
 • Услуги, които допринасят за подобряване жизнения статус на потребителите и други.

Принципите на придобиване и използване на търговската тайна могат да бъдат различни. Въпросът е в това да се осигури правна защита на собственика  с оглед на извършените неправомерни действия относно разпространяването на информацията от трети лица, които имат икономическа изгода. Самото ограничаване на достъпа да такъв тип тайни на служители и работници не винаги води до съответните резултати и при наличие на нарушаване е приоритетно да се потърси качествена правна защита.

Такава можете да получите от опитни юристи, които да:

 • Направят подробен анализ на дружествената тайна;
 • Да разработят правила и процедури за опазване на конфиденциалната информация;
 • Да преследват по законов път нарушителите, които са се облагодетелствали от достъпа, който им е бил предоставен.

Такива неправомерни действия са причина за повдигане на иск срещу нарушителя. Иска пред съда може да бъде за:

 • Обезщетение за пропуснати ползи и претърпени загуби;
 • Преустановяване ползването и разпространението на информацията;
 • Унищожаване на предмети и стоки, които са неправомерно изработени и други.

Като всяко друго дело защитата на търговската тайна налага използването на свидетели, вещи лица и друга информация, която може да окаже влияние върху крайното решение на съда.

Съдействие от професионалисти

Големите компании разполагат с юристи, които още при сключване на трудови договори със служителите предоставят и декларация за опазване на фирмената тайна. В случай, че сте малка компания, която не разполага с такъв потенциал то със сигурност можете да се доверите на външна услуга.

Професионалистите от IPConsulting ще ви гарантират експертно отношение и правна защита, от която компанията ви се нуждае за да можете да опазите ефективно и сигурно фирмената информация, касаеща просперитета на бизнеса ви.